HỆ THỐNG NHÀ THUỐC ĐẠT TIÊU CHUẨN GPP

CHUỖI NHÀ THUỐC LÁNG GIỀNG VISTAR VINH DỰ ĐƯỢC CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN " CHUỖI NHÀ THUỐC GPP"